Procedura de implementare

1. Obiectivul Programului

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MEEMA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis.
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

2. Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020 este de 40.000.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 49.949.000 lei/anual.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 160 de beneficiari în anul 2020.

3. Beneficiari de ajutor de minimis in cadrul Programului

3.1 Pot beneficia de alocație financiară nerambursabilă (AFN) în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţi si societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrați conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri şi se încadrează în categoria IMM, conform Legii 346/2004;
b) sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională);
c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice (grup de întreprinderi legate ce se comportă ca o întreprindere unică);
d) au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
e) au capital social integral privat;
f) societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de AFN în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.
g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
h) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);
i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
j) au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
k) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
l) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate mai sus, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
m) au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
n) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;
o) nu au primit un ajutor ilegal;
p) nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achiziţii second hand, conflict de interese, decontarea aceloraşi echipamente în cadrul mai multor programe, decontarea aceloraşi echipamente la mai multe societăți etc.)
q) nu există legături de rudenie între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul MEEMA /AIMMAIPE şi soț/soție, afini şi rudele acestora până la gradul II inclusiv,
r) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017);
s) au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017 – și au renunţat parţial sau total la finanţare );
Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare – 2021, 2022, 2023 -, să mențină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de muncă, existente la data înscrierii în program si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni). În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare. În cazul în care în perioada menţionată locul/locurile de muncă create în cadrul programului se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul şi tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. In cazul persoanelor defavorizate al căror program de muncă este mai mic de 8 ore, conform documentelor justificative, norma intreaga este considerata numărul de ore de muncă menționate în documentele justificative.

4. Tipurile ajutorului financiar de minimis

4.1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

4.2. (1) AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

a) achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii) conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora.
b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale;
f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004;
g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line sau pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă). conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare sau obiecte de inventar asimilate acestora;
i) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.
j) certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;
l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie3 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
m) achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă4;
o) comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
p) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA)5. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
q) achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă*;
(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:
a) cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea și securitatea ocupațională/siguranța alimentelor (auditor intern);
b) consultanță privind întocmirea documentației de implementare a sistemelor de management;
c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.
Activitățile de consultanță prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. p) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 8000 lei fără TVA.
3 Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare.
4 Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită finanţare conform responsabilităţilor din fişa postului pentru fiecare angajat care urmează a fi instruit.
5 Activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare, ca și comisionul de garantare aferent anului acordării garanției.
(3) Prin acest Program nu se finanţează activităţile de re-certificare a sistemelor de management; se finanţează numai extinderea certificării unui sistem de management la un sistem integrat.
(4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate conform legii, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.
(5) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
(6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili în cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
(7) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie să aibă fără TVA, o valoare minimă de intrare de 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
(8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
(9) Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislatia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului şi specificaţiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achiziţie se întocmeşte pentru toate bunurile şi serviciile eligibile cu excepția comisionului de garantare și a consultanței. Nerespectarea cerinţelor de mai sus conduce la respingerea decontului.
(10) Beneficiarii sunt obligați să nu schimbe destinația bunurilor achiziţionate prin program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, începând cu anul următor semnării contractului de finanțare (anii 2021, 2022, 2023). În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile și penalităţile aferente.

4.3. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (ex: aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vanzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, asa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2. Cheltuielile menţionate la art 4.2 (1) lit. d.), g.), h.), j.), k.), l.), m.), n.), o.), p.) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile în cadrul programului.

4.4. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi (cu excepția spațiilor) la momentul efectuării vizitei de certificare a cheltuielilor şi preţul acestora este stabilit in condiţii de piaţă.

În caz contrar, nu se acordă alocaţia financiară nerambursabilă.

4.5. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.

4.6. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare – 2020, 2021, 2022 și 2023) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.

Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

4.7. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin DAPIMM și/sau AIMMAIPE în anul 2020.

O societate poate semna în anul 2020 doar un contract de finanțare în cadrul programelor de finanțare derulate prin MEEMA-DAPIMM/AIMMAIPE. Se exceptează de la această prevedere beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot sa primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

5. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a MEEMA.

5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă fiind folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare a programului.

După înregistrare se completează on-line planul de investiții și se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform anexei nr. 3 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de investiţii sau informațiile din planul de investiții nu prezintă coerenţă, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

5.4. În momentul salvării şi transmiterii datelor înregistrate în aplicaţie în cadrul planului de investiţii on-line, aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

Solicitanţii vor tipări Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare după completare, o vor semna, scana şi încărca în aplicaţie.

5.5. Planul de investiţii on-line corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

5.6. Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

5.7.(1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a planurilor de investiţii, DAPIMM va face publică pe pagina web a instituţiei, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte.

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
-valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
-valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
-punctajul aferent ponderii investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3 din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii;
-numărul de locuri de muncă nou create,
-numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019,
-data și ora înscrierii în program.
Completarea greșită a datelor folosite drept criterii de departajare conduce la respingerea proiectului, aceste date influențând ordinea aplicanților în listă, avantajând sau nu societatea în cauză sau celelalte societăți.
(2) În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, se vor constitui echipe de verificare, al căror număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin de ministru.
(3) Echipele de verificare vor transmite prin e-mail, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea pe pagina web a listelor prevăzute la alin. (1), solicitanţilor care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea verificării administrative, precum şi scrisori de respingere a finanţării solicitanţilor care au obţinut mai puţin de 50 de puncte la evaluarea automată a planurilor de investiţii completate on-line.
(4) Toată corespondenţa cu întreprinderea solicitantă va purta menţiunea “completare la dosarul cu nr. RUE…… “ .

6. Evaluarea, selecţia beneficiarilor si acordarea alocaţiei financiare nerambursabile

6.1. Evaluarea planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software, conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

6.2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, se realizează de către echipele de verificare din cadrul AIMMAIPE.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii on-line se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data prevăzută la pct.5.7.(3) astfel:
a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către echipele de verificare; solicitările vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în planul de investiții. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct. 3.2. la prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
b) Verificarea planurilor de investiții (Anexa 3 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de investiţii se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de investiţii, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de investiţii, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de investiţii, se realizează de către echipele de verificare şi conduce la admiterea planului de investiţii sau respingerea acestuia; Solicitantul primește scrisoare de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului sau scrisoare de respingere.
Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Documentele neîncărcate conform art.5.4. sau incomplet încărcate pot fi solicitate la clarificări. Documentele cu termen de valabilitate trebuie sa aibă data emiterii cel mult data de transmitere online a planului de investiții. Completările solicitate se depun în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.
Dacă în urma analizei planului de investiţii integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de investiţii on-line nu sunt corecte/reale/coerente sau nu sunt în concordanţă cu cerinţele solicitate la toate secţiunile din Planul de Investiţii, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicaţie, solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de investiţii.

6.3 (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii care implementează proiectul fără componentă de credit vor semna la sediul AIMMAIPE Contractul de finanțare (anexa nr. 12 la prezenta Procedură).

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 31 iulie 2020. Aplicanții pot solicita și înlocuirea componentei de aport propriu cu componentă de credit cu condiția respectării termenului limită de semnare a contractului de finanțare, respectiv 31 iulie 2020.
Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înştiinţaţi cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate conform 6.2, au obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituţia de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului.
În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea la instituţia de credit de către aplicant a documentelor necesare obţinerii creditului, instituţia de credit are obligaţia, conform convenţiei de colaborare semnate cu ministerul, să transmită ministerului și AIMMAIPE copia hotărârii de aprobare a creditului/contractului de credit/scrisorii de respingere. Termenul limită pentru semnarea contractelor de credit este 31 iulie 2020.
Astfel, aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare, vor prezenta la sediul AIMMAIPE dovada cofinanţării: contractul de credit emis de un finanţator de credit autorizat/dovezile certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de un finanţator de credit autorizat din Romania şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. În această perioadă de 20 de zile lucrătoare aplicanţii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea AIMMAIPE pentru înlocuirea componentei de credit cu componentă de aport propriu. În această situaţie, în urma prezentării dovezilor capacităţii de cofinanţare din aport propriu, vor semna contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.
Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează cu componentă de credit este 10 august 2020.
MEEMA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția de credit parteneră sumele reprezentând AFN aferente contractelor de finanțare.
(2) În vederea semnării Contractului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele încărcate în planul de afaceri on-line, şi anume:
– cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 13) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii.
În cazul în care se constată diferenţe între documentele încărcate în aplicaţie şi cele prezentate la semnarea contractului, beneficiarii sunt respinşi la finanţare şi vor primi Scrisoare de respingere la finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful AIMMAIPE.
La data semnării contractului aplicanţii au obligaţia să depună la AIMMAIPE în original:
– dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont semnat de către ofiţerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.
– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
(3) În cazul în care AIMMAIPE constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, nu depun documentele prevăzute la 6.3.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct. 6.3. alin.1, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de Şeful AIMMAIPE.
(4) Contractul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile și penalităţi aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi.
(5) În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 13 noiembrie 2020, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul AIMMAIPE. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărei AIMMAIPE. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul AIMMAIPE în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea decontului. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. În scopul verificării deconturilor, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.
(6) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
(7) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră. Sumele reprezentând AFN vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor.
(8) Finanţarea planurilor de afaceri se va face în ordinea numărului RUE, conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia de credit parteneră. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituţia de credit prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia de credit a acordului de utilizare a AFN din partea AIMMAIPE.
(9) Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră.

6.4. Termenul de 60 de zile lucrătoare se poate prelungi doar cu acordul AIMMAIPE pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN).

Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul AIMMAIPE cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, respectiv 13 noiembrie 2020.

6.5. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

6.6. (1) Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de respingere.

(2) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
– datele de identificare a operatorului economic;
– obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept şi dovezile pe care se întemeiază;
– semnătura reprezentantului legal.
(3) Contestația poate fi formulată în toate etapele de implementare a programului: verificare (respingere sau admitere parțială a cheltuielilor), contractare, decont (respingere sau admitere parțială a cheltuielilor), certificare cheltuieli (respingere sau admitere parțială a cheltuielilor), monitorizare (respingere sau admitere parțială a cheltuielilor). În cazul nepunerii în termen a contestaţiei, aceasta se repinge, fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

6.7. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul MEEMA/AIMMAIPE o Comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la verificarea documentaţiei.

Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax, e-mail sau poştă, cu confirmare de primire.

6.8. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata integrală a cheltuielilor aferente finanțării acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 12).

6.9. (1) Acordarea AFN de către Unitățile de plată (UP) din cadrul AIMMAIPE se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 7 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună la AIMMAIPE, însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute în anexa nr. 10 la prezenta procedură, secţiunea C, care, de asemenea, va face parte din documentaţia depusă.

În cadrul AIMMAIPE se va constitui o unitate de plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia şefului AIMMAIPE.
În cazul în care UPSEC/UMCR consideră necesar, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată şi ştampilată de Șeful AIMMAIPE/ UPSEC MEEMA. Clarificările solicitate se depun la AIMMAIPE în 3 zile lucrătoare de la transmitere. Termenul de transmitere se calculează ca fiind 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare transmiterii clarificărilor. În cazul în care ultima zi de transmitere este zi nelucrătoare/sărbătoare legală termenul se prelungește până la prima zi lucrătoare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen, respectiv a tuturor documentelor solicitate conduce la respingerea proiectului.
Noțiunea de “clarificări” poate include și returnarea către beneficiar a dosarului de decont (cererea-tip de eliberare a AFN însoțită de documentele prevăzute în Anexa nr. 2 la schema de minimis) pentru revizuire, corectare, completare și redepunere.
(2) Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face până la plata decontului, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport per salariat din REVISAL. Menţinerea numărului efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii în program, pe perioada nedeterminată, indiferent de norma de muncă, și a celor nou create prin proiect pe parcursul anului de implementare şi în perioada de monitorizare se va verifica în perioada de raportare de către AIMMAIPE în cadrul vizitelor de monitorizare anuale. Prin loc de muncă nou creat se înţelege faptul că între angajator şi noul angajat să nu fi existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.
(3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată.
Cele 2 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile AIMMAIPE.
I. Destinatar:
– AIMMAIPE – adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedură);
– UPSEC: Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2018.
II. Expeditor:
– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
– denumirea completă a operatorului economic solicitant;
– nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
– CUI/codul de înregistrare fiscală;
– suma AFN solicitată;
– adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

6.10. AIMMAIPE va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

6.11. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora.

6.12. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.

6.13.(1) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, DAPIMM şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata integrală sau parțială a AFN.
(2) AIMMAIPE nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

6.14. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu sau alte elemente din planul de investiţii aprobat.

6.15.(1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE/ MEEMA a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 8 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunță la implementarea planului de investiții fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani fiscali- 2021, 2022 și 2023.

(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de investiţii nu se modifică.

6.16. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

6.17. În situația în care sumele solicitate la decont sunt diferite de sumele aprobate prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare, plata se efectuează astfel:

a) dacă sumele solicitate sunt mai mici, se decontează suma aferentă procentului aprobat prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare;
b) dacă sumele solicitate sunt mai mari, se decontează suma maximă aprobată prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare;

6.18. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare;
c) Termenul care se sfârşeşte intr-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până la prima zi lucrătoare;

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului şi recuperarea AFN

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.

7.2. Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului AIMMAIPE asupra utilizării AFN acordate prin Program.

7.3. Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis si angajamentelor din acordul de finantare.

Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa coordonatorul programului că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu penalităţi aferente.

7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 772014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 1589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare – 2021, 2022 și 2023-, prin completarea şi transmiterea prin poştă/ e-mail/fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură.

Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 – 30 iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către minister pentru o perioadă de 3 ani 2021, 2022 și 2023.

7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul AIMMAIPE, cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani, începând cu anul următor semnării contractului de finanțare – 2021, 2022 și 2023.

7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului de minimis acordat, împreună cu dobânzile și penalizările aferente.

7.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii se va proceda la recuperarea AFN acordat prin program.