PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

1. Obiectivul programului

Obiectivul principal al schemei de minimis prevazuta in cadrul programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Program, il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei, promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.
Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Descrierea Programului

2.1 Programul se va derula in 3 etape, astfel:

Etapa I – Organizarea unei Conferinte nationale dedicate femeilor antreprenor din Romania pentru maxim 400 de participante femei, care au deja o afacere si femei care doresc sa-si deschida o afacere, a carei tematica va fi afisata cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii evenimentului;
Etapa a II-a – Organizarea a 4 workshop-uri pe durata a doua zile pentru maxim 160 de participante femei care detin afaceri, a caror tematica va fi afisata cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii evenimentelor;
Etapa a III-a – organizarea unui eveniment international de networking pentru maxim 30 de participante femei avand ca obiectiv cresterea abilitatilor IMM conduse de femei in formarea de parteneriate externe si integrarea acestora in cel putin o organizatie de femei de afaceri ce activeaza la nivel international.

2.2 Locatiile si perioadele de desfasurare exacte ale conferintei nationale, workshop-urilor, respectiv evenimentului international, se vor publica pe pagina de web www.aippimm.ro cu minim 5 zile inainte de desfasurarea efectiva a acestora.

2.3 Toate evenimentele din cadrul celor trei etape mentionate la pct. 2.1 vor fi organizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) sau una dintre Agentiile pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului

2.4. Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice Programului se pot suporta urmatoarele:

cheltuieli de organizare, editare de brosuri, cheltuieli pentru editarea de materiale de promovare si prezentare, cheltuieli de promovare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinte, mese rotunde, workshopuri si prezentari, inchiriere spatii, utilitati, amenajare spatii de conferinte, achizitie sau inchiriere mijloace fixe si/sau obiecte de inventar necesare desfasurarii evenimentelor (aplicatie software folosite in cadrul evenimentelor, inclusiv gazduirea acesteia pe perioada programului), transmitere de invitatii, onorarii traineri/vorbitori, cheltuieli de catering, cheltueili pentru filmarea/ editarea si fotografierea evenimentelor, cheltuieli aferente deplasarii si cazarii aplicantelor la Etapa a II-a – workshop-uri pentru femei care detin afaceri, cheltuieli aferente deplasarii si cazarii pe perioada desfasurarii evenimentului international, pentru participante, speakeri, reprezentantii MMACA/AIMMAIPE, cheltuieli pentru inscrierea femeilor participante la evenimentul international intr-o organizatie internationala a femeilor de afaceri, precum si alte cheltuieli necesare organizarii evenimentelor din cadrul programului aprobate de ordonatorul principal de credite. Cheltuielile aferente transportului si cazarii in tara si in strainatate pentru reprezentantii MMACA/AIMMAIPE vor fi decontate conform legislatiei aplicabile institutiilor publice.

3. Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabila de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei pana la 31 decembrie 2020, iar platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2020.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 3.000.000 lei.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019 este de 1.000.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anul 2020 este de 1.000.000 lei.
Prin implementarea programului in perioada 2019-2020 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de 320 de beneficiari, din care maxim 160 de beneficiari de ajutor de minimis in anul 2019.

4. Beneficiari de ajutor de minimis in cadrul Programului

4.1 La Etapa I – Conferinta nationala dedicata femeilor antreprenor din Romania pot participa:

(1) femeile care au cetatenie romana si care la data depunerii formularelor de inscriere au varsta peste 18 ani si au cel putin studii medii definitivate.
(2) operatorii economici: IMM-urile (societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale), care indeplinesc cumulativ, la momentul inscrierii on-line, criteriile de eligibilitate mentionate la pct. 4.5 din prezenta procedura;

4.2 La Etapa a II-a – 4 workshop-uri pentru femei care detin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici mentionati la pct. 4.1 (2), care au participat la conferinta nationala promovand cu succes toate modulele si au fost selectate conform pct. 7.4 din prezenta procedura;

4.3 La Etapa a III-a – 1 eveniment international pentru femei vorbitoare de limba engleza care detin afaceri.

Pot participa maxim 30 reprezentante ale operatorilor economici mentionati la pct. 4.1 (2), care au participat la conferinta nationala, precum si la workshop promovand cu succes toate modulele si au fost selectate conform pct. 7.5 din prezenta procedura;

4.4 Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, prin intermediul uneia sau mai multor intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

4.5 Pot participa la etapele II si III in cadrul Programului reprezentantele IMM-urior (societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale), IMM-uri care indeplinesc cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate la momentul inscrierii on-line:

a) sunt organizate in baza Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6 din 09.02.2011 si indeplinesc conditiile de incadrare in categoria microintreprinderilor , potrivit dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale (inregistrate in registrul comertului si autorizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare);
b) sunt inregistrate la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de inscriere on-line in Program;
c) cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile sociale ale societatii in cazul IMM-urilor aplicante (cu exceptia femeilor care au calitatea de membru cooperator in cadrul societatilor cooperative infiintate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei), sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/intreprinderii individuale (II) care desfasoara activitati economice, sa fie femeie;
d) au sediul, sunt inregistrati si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
e) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
f) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schema de minimis nu poate sa depaseasca plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele maxime de minimis, intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.
In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
g) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE sau a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente;
h) au transmis formularul de raportare tehnica in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale de care au beneficiat in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani);
i) au transmis cerere de renuntare partiala/totala la finantare in termenul prevazut de procedurile de implementare a programelor nationale in cadrul carora au semnat contract de finantare in ultimii 3 ani (doar pentru aplicantii care au semnat contract de finantare in cadrul programelor nationale in ultimii 3 ani si au renuntat partial sau total la finantare);
j) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

4.6. In cadrul programului nu sunt eligibile urmatoarele activitati ale IMM-urilor aplicante:

• intermedieri financiare si asigurari:
– 641 Intermediere monetara
– 642 Activitati ale holdingurilor
– 643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
– 649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
– 651 Activitati de asigurari
– 652 Activitati de reasigurare
– 653 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
– 661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
– 662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
– 663 Activitati de administrare a fondurilor
• tranzactii imobiliare:
– 681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
– 682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
– 683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
• 920 – activitati de jocuri de noroc si pariuri
• productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
– 110 Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
– 1200 Fabricarea produselor din tutun
– 2540 Fabricarea armamentului si munitiei
– 2051 Fabricarea explozivilor
– 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
– 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
– 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
a) activitati de pescuit si acvacultura, activitati reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 :
– 031 Pescuitul
– 032 Acvacultura
b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1379/2013:
– 011 Cultivarea plantelor nepermanente
– 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
– 013 Cultivarea plantelor pentru inmultire
– 014 Cresterea animalelor
– 015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
– 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
– 017 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
c) activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a. cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;
b. cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
d) activitati legate de export, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN Rev.2)
– 051 Extractia carbunelui superior
– 052 Extractia carbunelui inferior
– 061 Extractia petrolului brut
– 062 Extractia gazelor naturale
– 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
– 0892 Extractia turbei
– 091 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
– 099 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
g) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

5. Tipurile de ajutor financiar de minimis

5.1. Se asigura participarea gratuita la conferinta nationala pentru participantele selectate in urma inscrierii in program.

5.2. Pentru participarea la workshop-uri se asigura participarea gratuita si vor fi suportate:

(1) Cheltuielile de transport pentru participante in limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar. In cazul in care suma cheltuita cu transportul intern depaseste 200 lei, diferenta va fi suportata de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi, dar nu mai mult de 200 lei. Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate in baza documentelor justificative pe care organizatorul trebuie sa le depuna in maximum 10 zile de la inchiderea evenimentului, personal sau prin curier, la MMACA/AIMMAIPE. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, biletele de transport si bonurile de benzina, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie sa fie emise astfel: pentru transport se considera documente in termen documentele datate cu maximum 2 (doua) zile inainte de inceperea evenimentului si maximum 2 (doua) zile dupa finalizarea acestuia;
(2) Cheltuielile aferente cazarii pentru participante, in cuantum de maximum 600 lei/beneficiar pentru maxim trei nopti de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoana.

5.3 Pentru participarea la evenimentul international se asigura participarea gratuita si vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum si cheltuielile de cazare ale participantelor pe perioada desfasurarii evenimentului, in limita sumei de 4.100 lei.

In cazul in care suma cheltuita cu transportul extern depaseste 2000 lei, diferenta va fi suportata de catre beneficiar. In cazul in care beneficiarul se deplaseaza cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi. Cheltuielile privind transportul extern vor fi decontate in baza documentelor justificative pe care organizatorul trebuie sa le depuna in maximum 10 zile lucratoare de la inchiderea evenimentului, la MMACA/AIMMAIPE. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, biletele de transport si bonurile de benzina, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie sa fie emise astfel: pentru transport se considera documente in termen documentele datate cu maximum 2 (doua) zile inainte de inceperea evenimentului si maximum 2 (doua) zile dupa finalizarea acestuia;
Pentru deplasarile externe vor fi asigurate cheltuielile aferente cazarii pentru beneficiar, in cuantum de maximum 2100 lei/beneficiar pentru maxim trei nopti de cazare, dar nu mai mult de 700 lei/noapte/persoana.
Cheltuielile aferente deplasarilor externe (diurna, transport si cazare) ale reprezentantilor AIMMAIPE si MMACA vor fi decontate conform legislatiei aplicabile institutiilor publice.
In afara, cheltuielilor tip ajutor financiar de minimis in cadrul programului se suporta si chetuielile mentionate la pct.2.4 din prezenta procedura.
Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua publicarii procedurii in Monitorul Oficial al Romaniei pentru anul 2019.

6. Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru finantare

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat/Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportulu), administreaza, gestioneaza si deruleaza programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat, la nivel national si la nivel local si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

6.1. Inscrierea in program, si completarea formularului de inscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro si/sau www.imm.gov.ro.

6.2. Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe pagina web institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.

6.3 Pentru participarea la program fiecare solicitanta va completa si transmite on-line formularului de inscriere (Anexa nr 1) incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere.

Aplicatia va fi deschisa timp de 10 zile cu posibilitatea prelungirii termenului pina la epuizarea locurilor aferente beneficiarelor de ajutor de minimis in anul 2019.

6.4. Dupa salvarea si trimiterea datelor aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

6.5. Formularul de inscriere, corect si integral completat, va fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei.

In situatia in care vor fi mai multe inregistrari pentru acelasi beneficiar, va fi luata in considerare doar prima inregistrare.

6.6. Calcularea punctajului formularului de inscriere se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicante a sectiunilor din aplicatia software conform Anexei nr. 1 la procedura programului.

6.7.(1) In conformitate cu punctajul obtinut in urma evaluarii online a formularului de inscriere, Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va face publica pe pagina web a institutiei, la adresa www.aippimm.ro si/ sau www.imm.gov.ro, lista cu solicitantii inscrisi.

Selectia participantelor la cele trei etape ale programului se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea formularului de inscriere. La punctaje egale va prevala:
– Punctajul obtinut la criteriul “Categoria si cifra de afaceri a companiei”;
– Punctajul obtinut la criteriul “Nivelul educational”;
– Punctajul obtinut la criteriul „Experienta profesionala pe o functie de conducere sau antreprenor”;
– Punctajul obtinut la criteriul „Calitatea de asociat/actionar majoritar/ administrator intr-o IMM”;
– Punctajul obtinut la criteriul „Companii detinute pana la momentul inscrierii ca antreprenor (asociat, actionar)”;
– Data si ora inscrierii in program.
Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare aplicant, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic. Prin copie certificata, in cadrul acestui Program, se intelege fotocopie cu semnatura reprezentantului legal /imputernicitului cu mentiunea „conform cu originalul”.

7. Selectia beneficiarilor

7.1. Verificarea formularelor de inscriere se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform (Anexei nr.1) la procedura programului.

7.2. Selectia celor maxim 400 participante la conferinta nationala se face de catre UIP/UPSEC in ordinea RUE, prin verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate de la punctul 4.1 si, dupa caz, 4.5 din prezenta procedura.

Daca in urma verificarii de catre UPSEC se constata neindeplinirea criteriilor de selectie solicitantul va primi scrisoare de instiintare a respingerii.

7.3.(1) Dupa finalizarea verificarii solicitantilor acceptati de principiu in cadrul programului va fi afisata pe site-ul www.aippimm.ro si/ sau www.imm.gov.ro lista cu solicitantii acceptati in program pentru participarea la conferinta nationala, precum si lista cu solicitantii respinsi.

(2) Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari. Documentele neincarcate in aplicatie sau incomplet incarcate pot fi solicitate prin clarificari. Completarile solicitate se transmit la MMACA/AIMMAIPE in 24 de ore de la instiintare. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificari conduce la respingere in cadrul programului.

7.4. Selectia celor maxim 160 participante la cele 4 workshop-uri se face prin verificarea de catre UIP/UPSEC in ordinea RUE a urmatoarelor criterii:

a) a participat la conferinta nationala organizata in cadrul prezentului program promovand cu succes toate modulele;
b) are calitatea de reprezentant al unui IMM in conditiile punctului 4.5 lit. c) din prezenta procedura;

7.5. Selectia celor maxim 30 participante la cele 4 conferinte internationale se face de catre UIP/UPSEC prin verificarea in ordinea RUE a urmatoarelor criterii:

a) a participat la conferinta in cadrul prezentului program;
b) a participat la un workshop in cadrul prezentului program promovand cu succes toate modulele;
c) cunoaste limba engleza scris si vorbit.

7.6 (1) In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.

(2) Solicitantul poate formula o contestatie, in termen de 2 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
(3). Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
• datele de identificare a operatorului economic;
• obiectul contestatiei;
• motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
• dovezile pe care se intemeiaza;
• semnatura reprezentantului legal si stampila.
(4) Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui in cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE o comisie de contestatie, formata din membrii care nu au participat la verificarea documentatiei.
(5) Termenul de solutionare este de 2 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin e-mail/ posta, cu confirmare de primire.

8. Decontarea cheltuielilor cu transportul intern sau cazarea pentru etapa a II-a si a cheltuielilor cu transportul extern si cazarea beneficiarilor pentru etapa a III-a.

8.1. (1) Participantii vor depune la organizator cererea-tip de finantare (anexa nr. 2) insotita de documentele justificative mentionate la punctul 8.2 alin. (1) din prezenta procedura, in maximum 5 zile de la inchiderea evenimentului la care au participat.

(2) Organizatorul va depune la MMACA/AIMMAIPE toata documentatia centralizata a tuturor beneficiarilor, conform punctului 8.2 alin. (2) din prezenta procedura, in maxim 10 zile lucratoare de la inchiderea ultimului eveniment.
(3) In vederea implementarii si monitorizarii Programului, in cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control si Raportare, denumita in continuare UMCR, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin de ministru/decizia ordonatorului tertiar de credite.

8.2. (1) Cheltuielile legate de transport si cazare se vor valida pe baza unei cereri-tip de finantare (anexa nr. 2), pe care solicitantii trebuie sa o depuna la organizator impreuna cu urmatoarele documente justificative:

– angajamentul beneficiarului (anexa nr. 6) de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2020, catre Unitatea monitorizare, control si raportare din cadrul AIMMAIPE;
– declaratie pe propria raspundere privind participarea la eveniment cu transport si cazare asigurate de catre organizator;
– certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social,cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului;
– certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social,cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului. In cazul in care firma nu este inregistrata ca fiind platitoare in cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.
– alte documente solicitate de catre organizator sau MMACA/AIMMAIPE.
(2) Decontarea cheltuielilor de organizare si cele legate de transport si cazare se va aproba pe baza unui raport al evenimentului depus de catre organizator, dupa cum urmeaza:
A. Pentru Etapa 1 – raportul va fi insotit de:
– documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achizitie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al participantelor si lista de prezenta la eveniment, tematica si materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicatiilor informatice utilizate in cadrul modulelor, precum si alte documente solicitate de catre MMACA/AIMMAIPE.
B. Pentru Etapa 2 – raportul va fi insotit de:
– documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achizitie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al intreprinderilor beneficiare ale participantelor si lista de prezenta la eveniment, tematica si materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicatiilor informatice utilizate in cadrul modulelor;
– documente justificative privind cheltuielile legate de cazare (factura eliberata de catre unitatea de cazare care sa cuprinda datele de identificare ale participantelor si intreprinderea pe care o reprezinta precum si instrumentul care atesta efectuarea platii);
– pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil in termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz/bilet de avion, in functie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat.
– copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este luat in evidenta fiscala, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la bancile comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– alte documente solicitate de catre MMACA/AIMMAIPE;
C. Pentru Etapa 3 – raportul va fi insotit de:
– documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achizitie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al intreprinderilor beneficiare ale participantelor si lista de prezenta la eveniment, tematica si materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicatiilor informatice utilizate in cadrul modulelor;
– documente justificative privind cheltuielile legate de cazare (factura eliberata de catre unitatea de cazare care sa cuprinda datele de identificare ale participantelor si intreprinderea pe care o reprezinta precum si instrumentul care atesta efectuarea platii);
– pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil in termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz/bilet de avion, in functie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat.
– alte documente solicitate de catre MMACA/AIMMAIPE;
Pentru acordarea AFN se va constitui in cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE o Unitate de plata, denumita in continuare UP, ale carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului tertiar de credite.
Virarea efectiva a sumei care constituie cheltuieli eligibile se face de catre UP, prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala organizatorul isi are sediul sau la care este luat in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conturile deschise la banci din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare a Programului, MMACA/AIMMAIPE poate refuza plata.
MMACA/AIMMAIPE poate acorda plata dupa receptia fiecarei etape a programului dar nu poate acorda plata in avans.

8.3. Intreaga documentatie va fi depusa de catre organizator in 2 exemplare: un original si o fotocopie certificata la sediul MMACA/AIMMAIPE.

8.4. Documentele originale vor fi restituite organizatorului in baza unui proces-verbal.

Acestea vor fi ridicate de catre organizator de la sediul MMACA/AIMMAIPE, dupa verificarea conformitatii copiilor si virarea efectiva a sumelor decontate.

8.5. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.20/2015, cu modificarile ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

8.6. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral la adresa www.aippimm.ro si/sau www.imm.gov.ro si in termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, in conformitate cu art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare.

8.7. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme de minimis se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

8.8. MMACA/ MMACA prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului la nivelul intreprinderii unice, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste la nivelul intreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei, respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile ce isi desfasoara activitatea in domeniul transportului de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

8.9. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MMACA/ MMACA prin AIMMAIPE, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme.

Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

8.10. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani.

8.11. Pe baza unei cereri scrise, MMACA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

8.12. Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate in derulare si de a dispune masurile ce se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

8.13. Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

8.14. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

8.15. In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

8.16. Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulari, recalculari, recuperari, rambursari, se raporteaza pana la 31 martie a anului urmator anului de raportare.

8.17. Furnizorul va informa Consiliul Concurentei cu privire la orice modificare adusa masurilor de sprijin, in termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

8.18. Furnizorul are obligatia de a incarca masura de ajutor de minimis in Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), in termen de maximum 5 zile lucratoare de la intrarea ei in vigoare.

8.19. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligatia de a incarca in RegAs contractele de finantare si contractele de subventie, ajutoarele de minimis platite, eventualele obligatii de rambursare si rambursari efective aferente acestora etc. in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor sau efectuarii platilor, dupa caz.

9. Confidentialitate

9.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, organizatorul, MMACA sau MMACA si AIMMAIPE avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

9.2. MMACA sau AIMMAIPE sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul ajutorului de minimis acordat, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).

10. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis

10.1. Beneficiarul ajutorului de minimis va da o declaratie, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 ale Tratatului CE, publicat in L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in curs.

10.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe pagina web MMACA, la adresa www.aippimm.ro si/ sau www.imm.gov.ro.

10.3. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

10.4. Furnizorul de ajutor de minimis, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme.

Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.

10.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

10.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

10.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

10.5. Operatorii economici beneficiari vor fi notificati cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L352/2013.

10.6. MMACA-AIMMAIPE va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la MMACA -AIMMAIPE timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.

10.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine MMACA -DAPIMM, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat si a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

11. Precizari

Documentele originale depuse de catre organizator in vederea decontarii in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul MMACA/AIMMAPE, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 01 martie 2020.