PROCEDURA de implementare

1. Obiectivul Programului:

Programul UNCTAD/EMPRETEC-Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, denumit in continuare MEEMA si Agentiile pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului, denumite in continuare AIMMAIPE, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.
EMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera intreprinzatorilor instruire si asistenta tehnica, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a intreprinderilor mici si mijlocii.
EMPRETEC este un program international pentru dezvoltarea si sprijinirea antreprenorilor, desfasurat sub egida Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare denumit in continuare UNCTAD – Geneva, fiind operational in 40 de tari din America Centrala, America Latina, Africa si Orientul Mijlociu.
Obiectivele Programului sunt: sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile globalizarii pietelor.
Pentru anul 2020, MEEMA continua integrarea programului EMPRETEC in structura institutionala de sprijin a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pentru dezvoltarea antreprenoriatului din Romania.

2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2020 aprobat prin Legea bugetului de Stat pe anul 2020 nr. 5/2020 este de 504.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2020 se estimeaza acordarea de ajutor unui numar de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice.

2.2. MEEMA administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel local, prin intermediul AIMMAIPE, a caror lista este prevazuta in anexa nr.2 si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea programului se aloca de la bugetul de stat pentru anul 2020 suma de 504.000 lei, impartita in mod egal celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucuresti, Constanta, Craiova si Targu Mures care incheie parteneriate cu institutii publice si/sau private, contracteaza serviciile specifice organizarii workshop-urilor de pregatire antreprenoriala UNCTAD/EMPRETEC, asigura publicarea pe site-ul www.imm.gov.ro a locatiilor si perioadelor de desfasurare a acestora si asigura cheltuielile de organizare si promovare a workshop-urilor, precum si onorariile trainerilor pentru sustinerea celor 4 workshop-uri.

Onorariile trainerilor nu vor depasi suma de 42000 lei/workshop.

3. Derularea Programului

Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.
Workshop-urile UNCTAD/EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura in 4 locatii (arondate celor 4 AIMMAIPE organizatoare: Bucuresti, Constanta, Craiova si Targu Mures). Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si locatiile vor fi afisate pe site-ul www imm.gov.ro. In cadrul aceluiasi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II si sot/sotie. Numarul maxim de beneficiari este de 30 participanti/workshop.
In cadrul acestui program AIMMAIPE sunt arondate Centrelor EMPRETEC astfel:
• Centrul Regional EMPRETEC Bucuresti Ilfov: AIMMAIPE Bucuresti;
• Centrul Regional EMPRETEC Sud-Est: AIMMAIPE Constanta;
• Centrul Regional EMPRETEC Oltenia-Banat: AIMMAIPE Craiova;
• Centrul Regional EMPRETEC Centru: OTIMMC Tg Mures.
AIMMAIPE vor asigura organizarea si desfasurarea workshop-urilor astfel:
• propun impreuna cu trainerii locatiile de desfasurare a workshop-urilor astfel incat acestea sa respecte standardele de calitate impuse de UNCTAD;
• pregatesc si organizeaza impreuna cu trainerii interviurile participantilor;
• mentin legatura si comunica cu trainerii si participantii in vederea lege bunei organizari si desfasurari ale workshop-urilor.
AIMMAIPE organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea workshop-ului din bugetul alocat prin program fiecaruia din cele 4 AIMMAIPE (editarea de materiale de promovare si prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exercitiile practice, consumabile necesare desfasurarii cursurilor, inchiriere de spatii pentru desfasurarea workshop-urilor, transmitere de invitatii necesare organizarii si desfasurarii workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea si masa trainerilor precum si cazarea si masa participantilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferintelor de lansare/diseminare a workshop-urilor).
Produsul de baza oferit participantilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer & Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
In vederea implementarii Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri Empretec nationali certificati si in curs de certificare de catre UNCTAD Geneva, serviciile de instruire fiind contractate de catre AIMMAIPE organizatoare.
AIMMAIPE responsabile de desfasurarea celor 4 workshop-uri vor comunica MEEMA locatiile si perioada de desfasurare a acestora pentru a fi publicate pe site-ul ministerului.
Inregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate in cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul MEEMA. Se considera ca, prin inscrierea la Program, aplicantul este de acord cu furnizarea in favoarea MEEMA a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresa de domiciliu, etc), date care vor fi securizate in cadrul Registrului Unic Electronic al Programului.
MEEMA, AIMMAIPE, precum si participantii la Program nu vor permite sau facilita folosirea de catre terti a datelor referitoare la nume, brand, metodologie, logo si material de training. In acest scop, participantii la Program vor completa angajamentul prevazut in anexa nr. 3.

4. Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de inscriere in program prevazut in anexa nr. 1, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt cetateni romani sau cetateni straini vorbitori de limba romana;
b) au studii medii sau superioare definitivate cu diploma de Bacalaureat/Licenta sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor;
c) se inscriu la activitatile prevazute in Program, prin completarea formularului de inscriere;
d) participa pentru prima data la un atelier EMPRETEC;
e) declara pe propria raspundere ca vor participa continuu la toate activitatile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs sub sanctiunea interzicerii aplicarii la programele nationale derulate de catre MEEMA o perioada de 3 ani.
f) declara pe propria raspundere ca sunt apti din punct de vedere medical pentru efort.

5. Selectia participantilor in cadrul programului

Pentru workshop-urile organizate in cadrul Programului, verificarea participantilor se va face in ordinea inscrierii in program, dupa cum urmeaza:
Etapa I – verificarea conditiilor de eligibilitate conform pct. 4, de catre AIMMAIPE;
Etapa II – interviu organizat de catre traineri certificati UNCTAD.
Aplicantii vor fi notificati prin telefon si email de rezultatul evaluarii: admis sau respins, in urma parcurgerii etapei I si II;
In cazul respingerii aplicantii vor fi informati asupra motivelor de respingere de catre trainerii certificati UNCTAD sau AIMMAIPE, dupa caz. Lista solicitantilor admisi si a celor respinsi insotita de motivele de respingere vor fi transmise catre AIMMAIPE organizator de catre trainerii certificati UNCTAD cel tarziu cu 3 zile lucratoare inainte de inceperea workshop-ului, in vederea publicarii pe site-ul MEEMA.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la echipele de verificare, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
Solicitantul poate formula o contestatie la AIMMAIPE in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neindeplinirea conditiilor de eligibilitate.
Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
– datele de identificare ale solicitantului;
– obiectul contestatiei;
– motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
– dovezile pe care se intemeiaza;
– semnatura reprezentantului legal.

6. Confidentialitate

Formularele si documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, personalul MEEMA, AIMMAIPE sau UNCTAD implicat in implementare avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.
MEEMA si AIMMAIPE sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, inclusiv pe internet, informatiile referitoare la numele beneficiarului si activitatea la care participa.
Documentele, depuse de catre beneficiari in vederea participarii in cadrul Programului, vor fi pastrate la sediul AIMMAIPE.

7. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor:

7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului, se vor face de catre Unitatea de Monitorizare, Control si Raportare (UMCR) din cadrul AIMMAIPE.

7.2. Participantii la activitatile din cadrul Programului, vor completa si vor transmite catre AIMMAIPE – UMCR formularul de raportare tehnica prevazut in anexa nr. 4.

Transmiterea formularului de raportare tehnica este obligatorie pentru toti beneficiarii din cadrul prezentului program, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2020.

7.3. Pe baza rezultatelor monitorizarii derularii Programului si a evaluarii rezultatelor acestuia se va imbunatati si diversifica programa workshop-urilor.

7.4. Reprezentantii MEEMA si cei ai AIMMAIPE au dreptul sa verifice veridicitatea si conformitatea declaratiilor, documentelor si activitatilor facute in cadrul Programului.

7.5. Rapoartele de evaluare a cursantilor, intocmite de traineri si de AIMMAIPE vor fi transmise de AIMMAIPE catre MEEMA.