1. Obiectivul Programului

Programul național multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Obiectivul Programului național multianual de microindustrializare îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare. Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis.

2. Bugetul schemei de minimis și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020 este de 65.000.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru perioada 2021-2027 este de 74.359.000 lei/anual.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 145 de beneficiari în anul 2020.

3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

3.1. Noțiunea de „întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a) – (d) sunt considerate întreprinderi unice.
În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.

3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările și completările ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
c) au capital social integral privat;
d) asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
f) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
g) au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;
h) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
i) au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au semnat contract de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani și au renunțat parțial sau total la finanțare);
j) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.
În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20121 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro ( respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.
Pentru fuziunile și/sau achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență. Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.
Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE/Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art 2 alin 2 – „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).
m) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani);
Beneficiarii sunt obligați, pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare, să mențină investiția pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, și numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului și tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer). În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 și prevederilor prezentei proceduri de implementare. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

3.3. Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;
– 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;

4. Tipurile de ajutor financiar.

4.1. Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

– Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;
– Contribuție proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

4.3. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize3, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;
e) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție4, inclusiv din elemente prefabricate
Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spațiul trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locație;
f) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
g) Realizarea unei pagini web5 pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
h) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie6 pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
i) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
l) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) . Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.

4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților/subactivităților pentru care se accesează finanțarea.

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuție/vânzare), care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în „Clasificarea
3 Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
4 Valoarea activului achiziționat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepția spațiilor din elemente prefabricate;
5 Pagina web se realizează în limba română și trebuie sa fie funcțională la data depunerii decontului;
6 Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare.
Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane (cu exceptia celor prevăzute la lit. k și l), ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.

4.5. Activele achiziționate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi (cu excepția spațiilor) și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

4.7. Societățile solicitante pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului o singură dată într-o perioadă de trei ani.

4.8. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul semnării contractului + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE.

Această asigurare poate fi făcută și anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziționarea în condiții de piață.

Solicitanții care au semnat contractul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (care să cuprindă specificațiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art. 3.4.(2) din Procedură. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile și serviciile eligibile cu excepția achiziției spațiului, consultanței si comisionului de garantare. Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la respingerea decontului.

4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MEEMA prin DAPIMM sau AIMMAIPE în anul 2020.

Se exceptează de la această prevedere beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot sa primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.

4.11. Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la plata decontului minim 2 salariați pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului și tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni), pe o perioadă de 2 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare.

În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul programului se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În cazul persoanelor defavorizate al căror program de muncă este mai mic de 8 ore, conform documentelor justificative, norma întreagă este considerată numărul de ore de muncă menționate în documentele justificative.

5. Procedura de înscriere în Program

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe pagina web a MEEMA.

5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

5.3. (1) Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă.

După crearea contului de înscriere aplicația va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.
În cadrul planului de afaceri se încarcă cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (anexa nr. 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății, însoțită de următoarele documente justificative:
a) situațiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pe a căror rază își au sediul operatorii economici (Art. III din O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, anexe, balanța de verificare.
b) declarația pe propria răspundere – Anexa nr. 2
c) declarația de IMM – Anexa nr. 5 si Anexa nr. 6 (dacă este cazul)
d) declarație pe propria răspundere din partea Asociatului/Acționarului/din care să reiasă faptul că a mai avut/are, sau nu a mai avut/are altă societate;
e) declarație pe propria răspundere din partea Asociatului/Acționarului din care să reiasă faptul că nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale pentru sediul social si toate punctele de lucru.
f) declarație pe propria răspundere ca asociații/acționarii nu au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MEEMA prin DAPIMM sau AIMMAIPE în anul 2020.
g) alte documente solicitate conform Anexei nr. 1 la procedura programului.
(2) În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent toate punctele și subpunctele din cadrul fiecărei secțiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real și transparent la transmiterea de către aplicanți a secțiunilor din aplicația software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

5.6. (1) Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării și cu datele corespunzătoare completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat după trimiterea datelor.

(2) După expirarea termenului prevăzut la subpunctul 5.3 alin. (2) și în conformitate cu punctajul obținut în urma preselectării solicitanților, se va publica pe pagina web a instituției, lista cu solicitanții acceptați în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Programului, precum și lista cu solicitanții respinși care nu au obținut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
– punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
– punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora;
– data și ora înscrierii în program.
După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.
(3) MEEMA va transmite prin e-mail, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe pagina web a listelor prevăzute la alin. (1), solicitanților care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de înștiințare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluării administrative, precum și scrisori de respingere a finanțării solicitanților care au obținut mai puțin de 50 de puncte la evaluarea automată a planurilor de afaceri completate on-line.

6. Verificarea și selecția beneficiarilor

În scopul verificării planurilor de afaceri se vor constitui, prin decizii ale ordonatorilor terțiari de credite, echipe de verificare din cadrul AIMMAIPE.

6.1. (1) Verificarea planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 30 de zile lucrătoare astfel:

a) din punct de vedere administrativ și al eligibilității planurile de afaceri vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3.2 din prezenta procedură vor primi scrisori de înștiințare a respingerii din Program.
b) verificarea planurilor de afaceri (anexa nr.1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ și al eligibilității, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului sau nu semnează contractul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.
(2) Verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, încadrarea corectă a obiectului/obiectelor finanțării în categoriile prevăzute la punctul 4.3. inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanțare, concordanța între codul CAEN pe care se accesează și activitățile propuse în planul de afaceri, se realizează de către echipele de verificare din cadrul AIMMAIPE și conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia. Solicitantul primește scrisoare de admitere de principiu la finanțare în limita bugetului sau scrisoare de respingere.
Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestora către beneficiar pe email. Termenul de transmitere se calculează ca fiind 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare transmiterii clarificărilor. În cazul în care ultima zi de transmitere este sărbătoare legală termenul se prelungește până la prima zi lucrătoare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.
(3) Dacă, în urma analizei planului de afaceri integral completat, se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, explicite, conform cerințelor din planul de afaceri, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicație, solicitantul va primi scrisoare de înștiințare a respingerii planului de afaceri. În cazul în care nu sunt completate conform cerințelor din Planul de Afaceri toate punctele și subpunctele din cadrul fiecărei secțiuni, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

6.2. În cadrul Programului se finanțează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului și în limita bugetului programului, care au obținut cel puțin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

6.3. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la echipele de verificare, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.

6.4. Solicitantul poate formula o contestație, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în Planul de afaceri on- line cu documentele justificative depuse.

6.5. Termenul de soluționare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin fax, email, sau prin poștă, cu confirmare de primire.