Autoritatea contractanta Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta

Adresa postala:  Bd. Mamaia, Nr. 186, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900540, Romania, Telefon:  +40 241 611 353, Email: pimm.constanta@gmail.com.

Denumire contract : Contract de servicii de tipografie

Data limita depunere oferta 31.03.2021, ora 17.00

Tip anunt: cumparari directe

Tip contract: Servicii de tipografie digitala

Cod si denumire CPV: 79811000-2

Valoare estimata 3950 RON

Descriere contract: Pentru derularea in bune condiții a activităților proiectului DTP2-048-1.2 “WOMEN IN BUSINESS”, proiect implementat de Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta este necesară achiziția de servicii de tipografie, care vor fi utilizate in scopul publicarii Manualului de Bune Practici.

Conditii referitoare la contract:autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii. Conditii de prestare: pana la data de 30.04.2021.

Conditii participare:

Ofertantul va completa oferta in conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Propunerea financiara se va completa specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Propunerea tehnica se va completa in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Nota: propunerea tehnica, documentele de calificare se solicita in functie de obiectul/complexitatea/valoarea achizitiei. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire.

Criterii atribuire: Pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor solicitate.

Informatii suplimentare:  Ofertele se pot depune la sediul autoritatii contractante personal, prin posta sau curier/se pot transmite  prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul câstigator, vor constitui un contract angajant între parti.

Clarificari se pot obtineîn baza unei solicitari scrise transmise pe e-mail la adresa pimm.constanta@gmail.com.

Persoana de contact Iuliana CONSTANTIN.

Program de lucru 09.00-13.00.

Specificatiile tehnice pot fi vizualizate accesand urmatorul link: specificatii tehnice.